VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej eBooku (elektronické knihy)
„Lásko…“
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro
  nákup eBooku (elektronické knihy) „Lásko…“ (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo
  „eBook“) přes webové rozhraní prodávající.
 2. Nákup eBooku probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
  Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou
  dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva
  a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou
  v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad
  textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo
  s užíváním internetových stránek www.ala-loona.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než eBook
  koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
  dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním eBooku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím,
  že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a
  souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
  Obsah VOP:
  I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  II. Důležité pojmy (definice)
  III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  IV. Cena eBooku a platba
  V. Dodací podmínky
  VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
  VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
  VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  X. Závěrečná ustanovení
  II. Důležité pojmy (definice)
 5. PRODÁVAJÍCÍ.
  Prodávajícím je: Mgr. Ala Vida Vachušková
  IČ: 72172975
  S místem podnikání: Plzeňská 2145/20 , 37004 České Budějovice
  Zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města České Budějovice,
  ev. č. 330101-44662-00
  Kontaktní telefon: 728725545
  Adresa pro doručování elektronické pošty: ajava@email.cz
  2.KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese
  www.ala-loona.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí eBook.
  Kupujícím může být spotřebitel.
 6. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
  své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
 7. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
  spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
  spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému
  Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
  zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
  neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 8. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je
  uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
  Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
  prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných
  komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku
  (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od
  běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení.
  Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 9. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
  Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
  jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele.
  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 10. Kupující objednává eBook přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
  systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 11. Popis eBooku. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného eBooku
  včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu
  je poskytován. Pokud poskytnu bonus k eBooku, je zde i podrobný popis těchto bonusů.
  Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako
  Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení §
  1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 12. Objednání eBooku. Pro objednání eBooku přes webové rozhraní slouží objednávkový
  formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a zvolíte
  způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje
  vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a
  nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
  O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
  kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.
  Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí
  objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší
  objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
  objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
  uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li
  se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
  objednávkou se nadále nezabývám.
 13. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří
  ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouva bude uložena v elektronickém
  archivu prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím
  nezúčastněným stranám.
  IV. Cena eBooku a platba
 14. Cena eBooku. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena eBooku. Cena
  je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční
  cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem
  k charakteru eBooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho
  dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na
  tlačítko „Odeslat objednávku“) je proto již konečnou cenou.
 15. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u eBooku v okamžiku odeslání vaší objednávky
  (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
  uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání
  ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za
  takovou zjevně chybnou cenu eBook dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému
  potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně
  chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny
  v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena
  platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 16. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám eBook dodat až po úplném
  zaplacení sjednané kupní ceny.
 17. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  a) Bezhotovostním bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní
  dny): pokyny k platbě v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.
  Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba
  rychle spárována a eBook co nejdříve dodán.
  b) Bezhotovostními platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se
  provede ihned).
  c) Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje
  zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla
  platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí
  zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi
  námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých . V případě objednávek ze
  zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.
 18. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
  objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena
  v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
  EBook není možné hradit formou splátkového kalendáře.
  V. Dodací podmínky
 19. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU. EBook ve formátu pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na
  vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu
  v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
  2.DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba
  prováděna běžným bankovním převodem, bude eBook dodán nejpozději do 3 pracovních
  dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou
  nebo rychlým online převodem bude eBook dodán obratem po provedení platby.
 20. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (eBooku) nejsou účtovány
  žádné náklady na dopravu.
 21. Po dodání eBooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
  zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
  Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 22. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a
  softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
  (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
  VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a
  softwarem
 23. Digitální obsah (eBook) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
  případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
  vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
  umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém
  prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí
  eBooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.
  Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho
  internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný
  v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez
  předchozího upozornění.
 24. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného
  souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. EBook slouží pouze ke
  vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a
  zkušeností. Jedná se o můj osobní příběh, který vám může být inspirací, ale záleží na vašich
  schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jeho pomocí dosáhnete. Produkty
  nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci
  postupů, rad a doporučení uvedených v eBooku.
  VII. Odstoupení od kupní smlouvy
 25. Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák. č. 89/2012 Sb. od uhrazené
  Kupní smlouvy, jelikož předmětem této Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (eBook),
  které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14
  dnů. Kupující nemůže odstoupit od uhrazené Kupní smlouvy z důvodu, že údajně nevěděl, že
  předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.
 26. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo
  Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako
  Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
  vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným
  zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech
  stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve
  lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
  VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 27. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
  ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 28. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 29. Jako Prodávající vám odpovídám, že eBook při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
  pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že eBook byl vadný již
  při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době,
  která činí 24 měsíců od převzetí eBooku.
 30. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
  nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu eBooku za nový anebo od
  Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na
  dodání nového eBooku bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu
  můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový eBook bez vad dodat, stejně tak
  i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy
  působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru eBooku přichází v úvahu jako vada
  nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 31. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím eBooku věděli, že
  eBook má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se
  nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením eBooku. V případě
  elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Kupující
  nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu.
 32. Pokud vám nebyl eBook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky s
  hromadnou poštou nebo nevyžádanou poštou (spam). Pokud ani tam ebook nenaleznete,
  uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 33. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
  uplatnit mailem na elektronickou adresu ajava@email.cz nebo zaslat písemně na adresu
  uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi,
  popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného
  odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a
  vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
  IX.Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 34. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,
  kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
  ajava@email.cz .
 35. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
  živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
  obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
  ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 36. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
  spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k
  mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
  komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 37. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
  X. Ochrana osobních údajů
 38. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s
  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy.
 39. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně
  pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce
  informačních systémů prodávajícího, poskytovatele cloudových služeb prodávajícího.
 40. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím
  a kupujícím, a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.
 41. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR
  informován o zpracování jeho osobních údajů.
 42. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího
  uvedené v objednávce (viz. čl. III bod 3. VOP) v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího
  budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se
  kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo
  přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.
  Ochrana osobních údajů je dále řešena samostatným dokumentem, který naleznete na
  webovém rozhraní.
  XI.Závěrečná ustanovení
 43. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
  Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 44. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
  Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
  objednávky.
 45. Tyto VOP jsou účinné od 31. 7. 2019.